Spirande optimism bland vd:ar trots orolig omvärld

Den italienska industrisektorn växte med hela 1,2 procent under juli till september. Detta trots att produktionen minskade med 0,8 procent under september månad, vilket också försämrar utsikterna för en ekonomisk uppgång under resterande del av året. Eftersom den tillverkande sektorn återigen har tappat kraft spår flera bedömare att ekonomin som helhet inte kommer att öka mer för tillfället. En eventuell https://valutahandel.me/ avmattning i den italienska ekonomin kan också utgöra ett hinder för landets ansträngningar att begränsa statsskulden, vilken är den näst största i hela euroområdet i förhållande till BNP. Regeringen har åtagit sig att under året försöka minska skulden i förhållande till BNP från 132,8 procent till 132,5 procent. Denna målsättning kan med andra ord bli svår att uppnå med en avsvalnad industrisektor.

Stagnerande tillväxt i eurozonen

Framtiden får utvisa om den nödvändiga budgetkonsolideringen verkligen genomförs som planerat. Jag hoppas att det blir så eftersom den ju har ett värde i sig oavsett euroinförande eller ej eftersom makroekonomisk stabilitet är grunden för en god tillväxt. Den pågående anpassningen av utlandsställningar förefaller vara främst strukturell. https://valutahandel.me/veckans-analys/guld-prognosen-optimistisk-efter-fornyad-geopolitisk-oro/ I underskottsländer har det skett en stor nedgång i importen och en viss ökning av exporten. Medan importnedgången har dominerat hittills banar den förbättrade konkurrenskraften väg för en framtida exportökning och enligt kommissionens ekonomiska höstprognos förväntas exportens bidrag till ombalanseringen att öka under prognosperioden.

Reformer av den offentliga förvaltningen bör gärna inriktas på att uppnå besparingar där det finns indikatorer (till exempel jämförelser mellan länder och inom ett och samma land) som tyder på stora besparingsmöjligheter (se även avsnitt 3). Andra åtgärder som kan påverka utgifternas effektivitet kan spegla olika utgiftsposters varierande socioekonomiska syften, till exempel fördelningsproblem. Vilket instrument man än väljer för att göra de offentliga utgifterna effektivare måste det emellertid kombineras med prestandahantering på alla nivåer i den offentliga förvaltningen.

Senast granskad

En tillsyn på mikro- och makronivå med en gränsöverskridande dimension bör bidra till att det integrerade banksystemet återställer sin funktion som finansiell förmedlare. Finansieringsvillkoren har utvecklats åt olika håll i länderna i euroområdet. Högre riskpremier vid gränsöverskridande utlåning har lett till en ökad finansiell fragmentering och sålunda till större skillnader i räntesatser för lån till företag och hushåll mellan länderna i euroområdet. Den privata sektorn har nu betydligt högre räntesatser i de sårbara länderna än i andra medlemsstater, särskilt de som har uppfattats som ”fristäder” på marknaden . Utgiftsdriven konsolidering är att föredra, men man bör framför allt inrikta sig på en allmän, effektiv och tillväxtvänlig blandning av utgifts- och intäktsåtgärder. Analyser av tidigare konsolideringsansträngningar visar att utgiftsbaserade konsolideringar har störst chanser att lyckas.

I flera fall har medlemsstaterna och kommissionen samarbetat genom tillhandahållande eller utbyte av tekniskt bistånd. Dessutom skulle alternativet att skjuta upp de finanspolitiska korrigeringarna bli mer kostsamt. Ett flertal medlemsstater kan inte finansiera sina behov genom att vända sig till marknaden, eller kämpar för att begränsa skillnaden mellan köp- och säljkursen för sina obligationer på grund av tvivel om de offentliga finansernas hållbarhet.

  • Jag väntar bara på att krisen blir så djup att folk börjar tänka själva.
  • Just nu pågår det omfattande, och minst sagt spännande, industriutvecklingar i norra Sverige.
  • Sammanställer varje år medlemsländernas köpkraftsjusterade BNP per capita i den så kallade välståndsligan.
  • I det ingår att kunna resonera kring frågor som hur stabil er bransch eller verksamhet är i oroliga tider, hur trygg företagets kundbas är och hur kundernas köpbeteende kan påverkas av stigande priser.

Norges Bank har tydligt fokus på att hålla den norska kronan svag men centralbanken väntas börja höja räntan under loppet av 2013. Historiskt låga statspappersräntor i kombination med låg statsskuld ger regeringen utrymme att spendera mer. I rådande konjunkturläge ser vi det som mer lämpligt att finanspolitiken, och inte penningpolitiken, tar på sig uppgiften att skapa tillväxt och stärka ekonomin kortsiktigt och konkurrenskraften långsiktigt.

EMU: Morgan Stanley sänker BNP-prognos för Eurozonen 2011, 2012

Men om den gamla världen stagnerar så kompenseras väl detta av de nya marknaderna? För inte så länge sedan pratade vi om bric-länderna som de nya dragloken i världsekonomin och de två senare kommer att fortsätta att spela en växande roll i världsekonomin. För varje nytt slag som drabbar världsekonomin, blir vi ombedda att förvänta oss mindre av kapitalismen. Nu talar Martin Wolf om en global situation liknande den i Japan med så permanent låg tillväxt att det är svårt att skilja från en lågkonjunktur. Att ett land går igenom detta är illa nog, men om det gäller hela världsekonomin är det en katastrof. Kapitalisterna och börsen andades ut efter att nya siffror publicerades som visade att världsekonomin inte längre faller lika brant.

Tyskland har också antagit en lag som kräver balanserad budget från och med 2017. De generella slutsatserna blir att den globala konjunkturuppgången är bred och omfattar de flesta viktiga sektorer. Samtidigt visar britterna en hel del svaghetstecken, medan Japan är starkare än på länge. Totalt sett en positiv läsning, men de kurvor som mattas mest i USA är också de som är beroende av räntan och eftersom den stiger är det svårt att tro på annat än fortsatt dämpad tillväxt i USA. Britterna går nog också mot en svagare utveckling på grund av Brexit, medan eurozonen rimligen har en bra bit kvar innan tillväxttoppen är nådd. Även om Japan just nu utvecklas väldigt starkt, visar historiken att det kan ha vänts 180 grader inom ett år.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *